Regulamin konkursu świątecznego "Magiczny konkurs Świąteczny"
KONKURS „Magiczny konkurs Świąteczny”
 
Warunki konkursu:
1. Obserwuj nasz Instagramowy profil @dashofglam.pl oraz ambasadorki naszej marki @instytutpiekna_dariabartosiak
2. Dodaj komentarz pod naszym postem konkursowym i napisz, co sprawia Ci największą radość podczas Świąt Bożego Narodzenia (post w tym linku: https://www.instagram.com/p/B5oxNTylTe4/?igshid=x2aydffaoaw7 ). Oznacz przyjaciela, któremu chcesz dać szansę na to, by wziąć  udział w konkursie i mieć  podobnie jak Ty szansę na otrzymanie nagrody.
3. Polub post konkursowy (post w tym linku: https://www.instagram.com/p/B5oxNTylTe4/?igshid=x2aydffaoaw7 )
 
Regulamin konkursu „Magiczny konkurs Świąteczny”
(dalej: „Regulamin”):
 
I. Postanowienia Ogólne
1. Aby wziąć udział w Konkursie „Magiczny konkurs Świąteczny” musisz zaakceptować poniższy regulamin konkursu.
2. Organizatorem Konkursu jest firma Dash of Glam Sandra Lewińska z siedzibą w Przyszowice, ul. Gliwicka 24, 44-178 Przyszowice, Polska (zwany dalej jako "My" albo "Organizator”).
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram.
4. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem konta @dashofglam.pl w serwisie Instagram https://www.instagram.com/dashofglam.pl/ (dalej: „Serwis”). W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu (dalej: „Profil”). Uczestnik nie jest uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie z konta fikcyjnego, rozumianego jako konto zawierające inne dane niż prawdziwe dane osobowe korzystającej z tego konta osoby fizycznej.
5. Konkurs trwa od 4.12 do 15.12.2019r. Konkurs rozpoczyna się w dniu 4 grudnia 2019 r. i trwa do dnia 15 grudnia 2019 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
6. Aby odebrać nagrodę, zwycięzca musi odpowiedzieć na wiadomość od Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji na temat zwycięstwa. W przeciwnym razie, Dash of Glam zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu.
7. Pracownicy firmy Dash of Glam, ich rodziny i przyjaciele, partnerzy firmy są wykluczeni z udziału w Konkursie.
 
II. Przystąpienie do Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby nieposiadające pełnej zdolności prawnej za zgodą swoich opiekunów prawnych, zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest posiadanie konta w Serwisie. Konto w Serwisie jest zakładane i prowadzone zgodnie z zasadami opublikowanymi w Serwisie.
3. Organizator ma prawo w każdym czasie wykluczyć z Konkursu osoby, które nie spełniają warunków określonych w ust. 1 i 2 powyżej, w tym pozbawić te osoby prawa do nagrody w Konkursie.
4. W celu przystąpienia do Konkursu, należy w Okresie Trwania Konkursu:
a. Obserwować profil @dashofglam.pl w Serwisie Instagram.
b. Napisać swój Komentarz pod postem konkursowym (https://www.instagram.com/p/B5oxNTylTe4/?igshid=x2aydffaoaw7) do 15.12.2019 r., do godziny 23:59.
c. komentarz musi być widoczny przez cały Okres Trwania Konkursu. W przypadku usunięcia Komentarza pod postem konkursowym, Uczestnik zostaje wyeliminowany z dalszego udziału w Konkursie i nie będzie mógł uczestniczyć w wyborze zwycięzcy Konkursu.
d. Polubić post Konkursowy (post w tym linku: https://www.instagram.com/p/B5oxNTylTe4/?igshid=x2aydffaoaw7 )
5. Osoby, które wykonają czynności wskazane w ust. 4 powyżej, automatycznie zostają uczestnikami Konkursu (dalej „Uczestnicy”).
6. Komentarz zamieszczony w Serwisie przez Uczestnika powinien:
a. być stworzony przez Uczestnika,
b. nie może naruszać regulaminu Serwisu, nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego,
c. nie może zawierać treści reklamowych lub promocyjnych jakichkolwiek podmiotów trzecich.
 
7. W razie naruszenia warunków opisanych w punkcie 6 Organizator może w każdej chwili wyeliminować Uczestnika z Konkursu i pozbawić go prawa do nagrody.
8. Uczestnik ma prawo samemu zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez samodzielne usunięcie własnego komentarza z Serwisu (w takim wypadku Uczestnik przestanie brać udział w Konkursie)
9. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w formie posta w Serwisie w terminie 1 dnia od zakończenia Konkursu. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej w formie prywatnej wiadomości w Serwisie dnia 16.12.2019r.
10. Dash of Glam zastrzega sobie prawo do przechowywania Zgłoszeń Uczestników w celu przeprowadzenia Konkursu, wybrania zwycięzcy i wręczenia Nagród.
11. Po zakończeniu Konkursu, Uczestnik ma prawdo do usunięcia swoich komentarzy z Serwisu.
 
III. Zasady wybrania Laureata oraz wydania nagrody
1. Organizator wybierze najciekawszy komentarza, którego autor otrzyma nagrodę w postaci zestawu kosmetyków naturalnych zapakowanych w unikatowe świąteczne pudełko.
2. Uczestnik nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na podmioty trzecie.
3. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
4. Po otrzymaniu informacji o wygranej w formie prywatnej wiadomości w Serwisie, laureaci są zobowiązani do przesłania danych potrzebnych do przekazania wygranej (imię, nazwisko, adres korespondencyjny) w terminie 3 dni.
5. Nagrody zostaną przesłane Laureatom drogą pocztową lub przesyłką kurierską w terminie 2 dni od otrzymania danych adresowych od Laureata.
6. W razie wykluczenia laureata z Konkursu Organizator może w jego miejsce wybrać kolejnego Laureata. Ewentualne poinformowanie takiego Laureata o wygranej nastąpi nie później niż do dnia 19 grudnia 2019 r., a wysłanie Nagrody – nie później niż do dnia 20 grudnia 2019 r.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania części Nagród, jeżeli do Konkursu nie zostanie zgłoszonych odpowiednia ilość komentarzy spełniających wymagania określone w Regulaminie oraz spełniających - zdaniem Organizatora – odpowiednio wysokie wymagania (jakość merytoryczna, adekwatność komentarza do tematu).
8. W przypadku, gdy Nagroda z przesyłką powróci do Organizatora jako nieodebrana przez laureata mimo dwukrotnego awizowania, laureat ten traci prawo do Nagrody.
Spory i dyskwalifikacje
Dash of Glam zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wykluczenia Uczestników Konkursu w przypadku naruszenia przez nich Regulaminu.
W przypadku sporu dotyczącego treści regulaminu, wyniku i / lub innych kwestii dotyczących Konkursu, Dash of Glam rozpatrzy sprawę, a następnie podejmie decyzję.
 
IV. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie (https://www.instagram.com/p/B5kDI61lrAp/)
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
3. Zasady ochrony danych osobowych Uczestników Konkursu uregulowane są w Polityce Prywatności Konkursu stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Zmiany zostaną udostępnione Uczestnikom w analogiczny sposób jak niniejszy Regulamin.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2019 roku.
Kontakt
Wszelkie pytania związane z Konkursem prosimy kierować do marki Dash of Glam za pośrednictwem wiadomości prywatniej w Serwisie. 
 
Załącznik nr 1
Polityka Prywatności Konkursu „Magiczny konkurs Świąteczny”
„Magiczny konkurs Świąteczny” to konkurs (dalej zwany jako"Konkurs") przeprowadzany przez markę Dash of Glam.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu (dalej: „Dane”) jest Dash of Glam Sandra Lewińska z siedzibą w Przyszowicach, ul. Gliwicka 24, 44-178 Przyszowice, Polska (dalej: „My” lub „Administrator”).
Podstawą przetwarzania Danych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest art. 6 ust. 1 pkt c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – tj. spełnienie obowiązków prawnych związanych z organizacją Konkursu (przepisy podatkowe, rękojmia) oraz art. 6 ust. 1 pkt f) RODO tj. uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu Konkursu promującego jego produkty oraz rozpatrzenie roszczeń i reklamacji.
1. Jakie informacje o Tobie zbieramy?
W ramach przeprowadzenia konkursu możemy Cię poprosić o zestaw danych osobowych w celu komunikacji i ewentualnego wręczenia nagrody. Zbieramy następujące dane: Dane osobowe Zwycięzcy: imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego. Podanie powyższych danych jest dobrowolnie niezbędne do prawidłowego wyłonienia Zwycięzcy i przekazania nagrody.
2. Jak wykorzystujemy Twoje dane?
Administrator wykorzystuje Twoje dane aby prawidłowo przeprowadzić Konkurs i przyznać nagrodę Zwycięzcy. Administrator wykorzystuje Twoje dane także po to aby:
- Sprawdzić czy Nagroda została prawidłowo przekazana Zwycięzcy
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały opisane w punkcie 5. Jakie są Twoje prawa?
3. Jak długo przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne. Po upływie odpowiedniego czasu, Twoje dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych, pod warunkiem, że nie będą one wymagane przez organy prawne na terenie Polski. Na potrzeby Konkursu, Twoje dane osobowe będą przechowywane w naszej bazie danych przez 6 (sześć) miesięcy od zakończenia Konkursu.
4. Czy udostępniamy komuś Twoje dane?
Twoje dane osobowe znajdują się w w naszej bazie danych. Przekazujemy Twoje dane osobowe tylko firmom pomagającym w przeprowadzeniu Konkursu, na przykład podczas wysłania nagrody Zwycięzcy.Możemy również udostępniać dane, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy przepisów ustawowych lub wykonawczych w związku z postępowaniem lub procesem prawnym.
5. Jakie są Twoje prawa?
Możesz skontaktować się z nami za pomocą prywatnej wiadomości w Serwisie odwiedzając, żeby dowiedzieć się na temat szczegółów takich jak dostęp do danych, przenoszenie danych, usuwanie danych, poprawianie danych, zarządzanie swoją zgodą, przetwarzanie obiektów i ograniczanie przetwarzania.
6. Jak się z nami skontaktować?
Nasz adres to: Dash of Glam Sandra Lewińska ul. Gliwicka 24, 44-178 Przyszowice, Polska. Jeśli uważasz, że Dash of Glam nie przetwarza twoich danych osobowych zgodnie z niniejszymi informacjami o ochronie prywatności lub obowiązującymi przepisami o ochronie danych, możesz złożyć skargę do swojego organu ochrony danych.
7. Jak aktualizujemy regulamin?
Jeśli Administrator zdecyduje o zmianie sposobu przetwarzania danych osobowych, wystosujemy odpowiednią informację z wyprzedzeniem.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl